تاسف
جای بسی تعجب كه بعضی از جوانان نورسته كه نوجو هستند و هنوز در ابتدای راه تصور می كنند ساحت مدرسین و مربیان هنر جولانگاه هر خزعبلات است و به حساب خودشان هر چه میخواهند می كنند. تاسف اور است كه این را به حساب دوستی نداشته و دیرینه میگذارند و ... بعضی از عكاسان گله دارند كه هنگامی كه جهت مشاوره و ... نزد فلان عكاس محترم رفتم و .. در نهایت با سردی از سوی ایشان مواجه شدم. تا كنون حق را به ایشان میدادم اما به این نتیجه رسیدم كه بعضی از كودكان نو پای عكاسی كه فكر می كنند به سرعت بزرگ شده و سری در سرهای عالم در اورده اند دمار از روزگار این عكاسان در اورده اند و ان استاد محترم حق دارد كه در نهایت فروتنی عذر ان كودك خرد سال را بخواهد بلكه در زمانی دیگر بالغ شود...
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.